uvádza...
18. kongres Samoška, 6. – 7. 10. 2021, Holiday Inn Trnava

Nadežda Machútová, Zväz obchodu SR

prezidentka

Nadežda Machútová, Zväz obchodu SR

prezidentka

Nadežda Machútová vyštudovala odbor molekulárna biológia a genetika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Pracovať začala na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v Bratislave, kde sa zaoberala prenatálnou diagnostikou dedičných ochorení a kriminalistickou metódou odtlačkov DNA. Neskôr prešla na Úrad priemyselného vlastníctva SR, Odbor vynálezov a úžitkových vzorov, ako pracovník expertízy pre vynálezy pre oblasť genetiky. V Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI) pôsobila od roku 1996. V SOI prešla viacerými funkciami od vedúcej certifikačného orgánu Štátnej skúšobne pre kozmetické výrobky, potom riadila okrem štátneho skúšobníctva aj inšpekčnú činnosť. Ako námestníčka ústredného riaditeľa zodpovedala za výkon dozoru a dohľadu na vnútornom trhu SR. Po absolvovaní konkurzu bola v roku 2001 vymenovaná do funkcie ústrednej riaditeľky SOI. Od roku 2002 začala pôsobiť v pracovnej skupine EHK OSN pre štandardizáciu a trhový dozor. Aj jej pričinením vznikla na pôde EHK OSN poradná skupina pre trhový dozor MARS Group, ktorej zasadnutia organizovalo Slovensko dvanásť rokov. Má za sebou bohatú prednáškovú činnosť v Európskej komisii, v EHK OSN, ale aj na medzinárodných obchodníckych fórach a konferenciách. Na právnickej fakulte PEVŠ pôsobila ako externý pedagóg.

Oficiálne zahájenie kongresu, úvodné slovo

9:00 –9:30